همه چیز در مورد چیلر

سيكل تبريد تراكمي ساده از چهار قطعه زير تشكيل شده است:

۱- كمپرسور compressor كه كار آن فشرده كردن گاز(مبرد) مي باشد.

2- كندانسور condenser كه كار آن انتقال حرارت به محيط مي باشد و در آن گاز گرم تقطير مي گردد .

۳-شير انبساط يا لوله مويي expansion valvve or capilary tube كه كار آن شكستن فشار مايع مي باشد كه مبرد پس ار عبور از ان در دمايي پايين قرار مي گيرد تا بتواند گرماي محوطه اواپراتور را جذب نمايد .

4- اواپراتور evaporator كه كار آن جذب حرارت از محيطي كه بايد سرد شود مي باشد كه اين امر باعث بخار شدن مبرد در اواپراتور مي گردد و در نتيجه در مكش كمپرسور مبرد در فاز گازي وارد كمپرسور شده و سيكل ادامه مي يابد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:2  توسط خداقلیزاده  |